martes, 22 de octubre de 2013

TEMA1: INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA DE L’EDUCACIÓ

Abans de començar la carrera d’Educació Infantil, tenia una visió molt diferent sobre el que és la psicologia. Jo pensava que la psicologia era una ciència que estudiava la ment de les persones per tractar els problemes mentals que poden sorgir al llarg de la nostra vida. En aquests moments, la meva perspectiva ja ha canviat respecte al que pensava abans. Avui en dia, ja sé que a la psicologia no només s’estudia la ment de les persones per a poder curar traumes o problemes emocionals, sinó que també estudia el comportament humà de les persones per a poder donar solucions a problemes educatius i també per millorar els processos d’aprenentatge.

En aquesta assignatura nosaltres sobretot parlarem sobre la psicologia, orientada a temes educatius. En aquest primer tema es tracten sobretot els objectius principals, els temes més importants dels quals parlarem al llarg del curs i farem un recorregut històric simple per veure que fa anys ja havia persones que es preocupaven per qüestions psicològiques. Els objectius d’estudi de la psicologia de l’educació seran: proporcionar models explicatius dels processos de canvi; contribuir a la planificació de situacions educatives eficaces; i ajudar a la resolució de problemes educatius concrets. Aquests objectius estan marcats per uns continguts concrets com són el nivell de desenvolupament del nin, el nivell de competència i el nivell de disposició afectiva i emocional.

William James (1842-1910) ja parlava de com aplicar aspectes psicològics a l’educació i va introduir un canvi de metodologia per incentivar la motivació. En canvi Stanley Hall (1844-1924) i Alfred Binet (1857-1911) van inventar els tests d’intel·ligència per explorar els pensaments i coneixements dels infants. Edouard Claperède (1873-1940) i John Dewey (1859-1952) ens deia que una estratègia molt important de la psicologia era treballar la motivació i els interessos dels nens, per tal de formar societats més humanes.

Les teories actuals de la psicologia són les mateixes formulades per tots aquests autors, però aquests han set revisades i una mica modificades per els professionals de la psicologia dels nostres dies. Aquestes teories i paradigmes es van traslladant a les escoles aplicant un programa conductista. El conductisme es la modificació de la conducta  des de fora i l’ambient és el factor més important per modificar la conducta humana. Aquesta va ser una de les primeres teories amb una base científica ferma, ja que donava seguretat i demostrava els resultats. També han sorgit altres orientacions, però no han tingut tant d’èxit com el conductisme

Com a conclusió d’aquesta primera unitat, puc dir que la meva visió de la psicologia ha anat transformant-se a cada sessió teòrica realitzada i poc a poc els meus coneixements previs que tenia sobre aquesta assignatura s’han anat contrastant amb la nova informació. El que puc dir és que aquest tema introductori m’ha paregut massa teòric i poc interesant, sobretot el recorregut històric, però necessari per a poder comprendre altres aspectes més complexos de la psicologia. Una vegada constituïts els pilars del que serà el nostre dia a dia en les aules, només queda anar completant el nostre coneixement i les experiències per poder posar-ho en pràctica. Cal destacar que la teoria que estam aprenent a classe sembla fàcil de comprendre però, realment quan trobem a l’aula una diversitat d’alumnes amb casos diferents, serà molt difícil aplicar una estratègia individualitzada.

Aida Ramón López

2n Curs GEDI